Gedragsregels Euro Diving International

 
Gedragsregels binnen Euro Diving International  (EDI) ter voorkoming van seksuele intimidatie

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de NOB, onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders/instructeurs en sporters in concrete situaties.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en ook door EDI gehanteerd worden.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 
Aannamebeleid
Word je begeleider/instructeur bij Euro Diving International (EDI), dan hanteert de vereniging de volgende regels:

 1. Heb je belangstelling om instructeur te worden bij EDI, dan vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Een NOB instructeurs brevet is een vereiste.
 2. Eventueel worden referenties opgevraagd bij instanties e.d. waar voorheen (vrijwilligers)werkzaamheden zijn verricht. Uiteraard vindt dit alleen plaats na toestemming van de vrijwilliger.
 3. De vereniging vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan.
 4. De vrijwilliger wordt door de vereniging op de hoogte gesteld van de gedragsregels binnen de  vereniging.
 5. De instructeur is lid van de NOB.
 6. De vrijwilliger onderwerpt zich aan de bepalingen, die genoemd zijn in de statuten van de vereniging.

 
Vertrouwenscontactpersoon
Wanneer je ongewenst gedrag ervaart, meld je dit bij de vertrouwenspersoon. Het kan gaan om pesten, treiteren, intimideren, manipuleren, schelden, iemand buiten sluiten, agressie, spugen. Een te onderscheiden ongewenste omgangsvorm is de seksuele intimidatie, ongewenst aanraken, seksueel getinte opmerkingen, aanranding of verkrachting. Ieder voor zich heeft hierin een grens. Als iemand over jouw grens gaat waardoor je je onprettig voelt dan heet dat een ongewenste omgangsvorm.

De vertrouwenspersoon gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie en zal niets doen buiten de melder of klager om.

Reacties zijn gesloten.