Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer & Privacy Policy – euro-diving.nl

Disclaimer

Copyright
De website www.euro-diving.nl , de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euro Diving International.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door Euro Diving International met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Euro Diving International kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Euro Diving International gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Euro Diving International aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

De gegevens over Euro Diving International op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Euro Diving International te verstrekken.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Euro Diving International niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Euro Diving International aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
Het framen van deze website is niet toegestaan.

Wijzigingen
Euro Diving International behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy Policy voor bezoekers van euro-diving.nl

De website www.euro-diving.nl wordt beheerd door Euro Diving International.

Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Euro Diving International gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via contactformulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Euro Diving International uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Euro Diving International beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking
Euro Diving International verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van de beoogde doelgroep. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Euro Diving International en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Persoonsgegevens
De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Op http://www.euro-diving.nl kunnen social media buttons aanwezig zijn. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
Euro Diving International behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

Reacties zijn gesloten.